Om oss

Om menigheten

VELKOMMEN TIL EVANGELIEHUSET


Pinsemenigheten i Evangeliehuset ble stiftet i 1936. Menigheten består av ca 250 medlemmer. Vi er en frittstående kristen menighet, men samtidig en del av Pinsebevegelsen i Norge, som består av ca 40 000 medlemmer på landsbasis. Vi legger også stor vekt på å være en del av lokalmiljøet og ha et nært og godt samarbeid med kommune, samfunnsliv og andre kristne menigheter i kommunen. I 2010 flyttet vi vår virksomhet fra sentrum til et stort flerbruksanlegg i utkanten av byen.  Vårt menighetssenter rommer kirke, konsert- og konferansesal, aktivitetshall, barnehage m.m.  Her har menigheten forskjellige gudstjenester, møter og aktiviteter for ulike aldersgrupper og målgrupper.  Vi ønsker å være et omsorgsfellesskap som gjør sitt beste for å leve ut det vi forkynner og lærer. Følg oss på våre facebooksider og vår nettside og se hva som skjer i menigheten og på huset.  Vi har facebooksidene:  Evangeliehuset, Fredagsklubbben Evangeliehuset, Focus Evangeliehuset, Søndagskolen Evangeliehuset og Tveens Evangeliehuset. Menigheten eier og driver egen barnehage, Skattekisten kulturbarnehage AS.  Vi drifter også et storkjøkken og tilbyr utleie for kurs, konferanser, konserter og selskaper. Denne virksomheten profileres under navnet ”Egersund Arena”.  For mer informasjon om disse virksomhetene:  Gå inn på nettsidene www.egersundarena.no  www.skattekisten-kulturbarnehage.no

Dette tror vi

Bibelen - Guds ord

Vi tror at Bibelen er Guds ufeilbarlige ord. Den er skrevet av mennesker inspirert av Den Hellige Ånd. Bibelen er øverste autoritet i tro, lære, etikk og moral. 

2 Tim 3,16; Joh 17,17; Heb 4,12

Treenigheten

Vi tror på den treene Gud - Far, Sønn og Den Hellige Ånd. 

Matt. 28,19; Ef 4,4-6

Skapelsen

Vi tror at Gud har skapt himmel og jord, alt synlig og usynlig. Alt i skaperverket er ment godt og vakkert. Mennesket er skapt i Guds bilde og har en ukrenkelig verdi fra unnfangelse til naturlig død. Vi tror at Gud har innstiftet ekteskapet mellom kvinne og mann som den naturlige rammen for samliv. Mennesket er satt til å beskytte og bevare Guds skaperverk. Gud fortsetter å fornye sitt skaperverk, og en dag skal han nyskape hele verden. 

1 Mos 1,1. 26-27; Sal 8; Sal 19,1-3; Sal 33,9; Jer 1,5; Rom 8,18-23; Åp 21,1-4

Jesus Kristus og fellesskap med Gud

Vi tror at Jesus Kristus er Guds Sønn og ble menneske for vår skyld. Han døde for våre synder og sto opp igjen for å gi alle mennesker mulighet til fellesskap med Gud. Dette gis oss av nåde og mottas ved tro. 

Rom 10,9-10; Fil 2,5-11; Joh 1,12; Ef 2,8

 

Den Hellige Ånd

Vi tror at alle Guds barn har fått Den Hellige Ånd. Alle kan erfare Åndens dåp og fylde som utruster til liv og tjeneste. Det innebærer et liv preget av de frukter og de åndelige gaver som Det nye testamentet beskriver. Vi tror at Ånden hjelper oss til å leve et liv til Guds ære slik at vår karakter og livsførsel forandres til større likhet med Jesus Kristus. 

Matt 3,11; Apg 2,1-4; Apg 1,8; 1 Kor 12, 7-11; Gal 5,22; 2 Kor 3,18; Rom 12,1-2

Dåp

Vi tror at dåpen er en god samvittighets pakt med Gud og en overgivelse til å etterfølge Jesus innenfor rammen av det kristne fellesskapet. Handlingen er en bekjennelse til Jesu død og oppstandelse, noe som uttrykkes ved at den som blir døpt, senkes under vann og reises opp for å leve et nytt liv. Alle som kommer til tro på Jesus Kristus, døpes i den treene Guds navn. 

Matt 28,18-20; Mark 16,16; Apg 10, 47-48; Kol 2,12; Rom 6,4-5, 1 Pet 3,21

Menighet


Menigheten er Jesu Kristi kropp i verden. Den fortsetter Jesu tjeneste og skal være et fellesskap som lærer og utruster Guds barn til å følge Jesus Kristus. Hovedoppdraget er å fullføre misjonsbefalingen ved å gjøre Jesus kjent, trodd, elsket og etterfulgt blant mennesker som ennå ikke tror. Alle som bekjenner Jesus som Herre er en del av den universelle kirke. Vi tror at alle kristne også hører hjemme i en lokal menighet. 

Mark 16,15-20; Ef 4,11-16; Apg 20,28; Apg 2,47

Nattverd

Jesus innstiftet nattverden. I nattverden forkynner vi at Jesus døde for våre synder. Vi feirer nattverd for å ha fellesskap med Jesus og hverandre. Nattverden er åpen for alle som tror på Jesus Kristus og som ønsker å leve i fellesskap med han. 

Matt 26,26-29; 1 Kor 10,16; 1 Kor 11,23-29

Guds rike

Vi tror at Guds rike er kommet nær ved Jesus, slik at Guds gode plan og vilje for mennesker kan erfares allerede nå. Slik Jesus formidlet oppreisning, liv og helbredelse til mennesker, formidler vi de samme muligheter og ber i Jesu navn om helbredelse på alle livets områder. Samtidig er ikke dette riket kommet fullendt, det vil skje når Jesus kommer tilbake. 

Hebr 13,8; Matt 10,8; Luk 10,9; Joh 14,12; Jak 5,14-16

Det kristne håpet

Vi tror at Jesus Kristus skal komme tilbake for å hente sine og deretter opprette det fullendte Guds rike. Vi vil formidle håpet om kroppens oppstandelse og det evige liv. Vi tror på Bibelens ord om to utganger på livet, evig liv og evig død. Bibelen er tydelig på at det er gjennom Jesus Kristus vi blir frelst. På grunn av Jesu frelsesverk trenger ingen å gå fortapt. 

1 Tess 4,13-17; Matt 24,14; Matt 24,36-42; 1 Tess 4,14-17; 1 Kor 15,51-52; 1 Pet 1,3

Vi slutter oss til Den apostoliske trosbekjennelse:

Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper.

Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, fór ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag, fór opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.

Jeg tror på Den Hellige Ånd, en hellig, allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv.  

Amen.

Om pinsebevegelsen

Pinsebevegelsen i Norge består av mer enn 300 lokale kirker over hele landet. Hver enkelt menighet er autonom og registrert som et selvstendig kirkesamfunn hos Fylkesmannen. Det vil si at hver enkelt menighet er selvstendig og velger styre(menighets- eller eldsteråd) og bærer et selvstendig ansvar for hele sin virksomhet.

Tilsammen er det over 40 000 voksne og barn som er medlemmer i Pinsebevegelsen i Norge, og på verdensbasis er pinsebevegelsen det raskest voksende trossamfunn med over 700 000 000 pinsevenner.

Medlemmene i den lokale menigheten har et felles økonomisk og praktisk ansvar for at driften kan opprettholdes. Pinsemenighetene har i all hovedsak et kollektivt lederskap, og består av forstander/pastor og et eldsteråd/lederråd. Disse fungerer som menighetens styre og blir valgt på demokratisk vis i menighetsmøtet etter innstilling fra menighetens ledelse. Menighetsmøtet er menighetens høyeste organ. Her velges også ledere for andre deler av menighetens virksomhet, noe som gir lederne den trygghet og forankring de fortjener for å utøve et frimodig lederskap. Alle større saker som angår menigheten blir som regel presentert for medlemmene i menighetsmøtet på bakgrunn av en innstilling og anbefaling som gis av menighetens ledelse.

Alle disse lokale kirkene møtes til sentrale og regionale samlinger hvor menighetsledere samles og hvor de også kan komme med råd og henstillinger til enkeltmenigheter.

Lederrådet i Pinsebevegelens representerer pinsemenighetene utad.

Les mer...

Kontonummer

  • MENIGHETENS KONTONUMMER: 3270.67.03895
    GAVER TIL MENIGHETENS MISJONSARBEID: 3270.67.02058